סוכה 3×3 (דגם אושר)2018-08-24T18:09:10+03:00

הוראות הרכבה לסוכה 3×3 דגם "אושר"

סרטון הוראות בעברית

English Instructions Video

הוראות הרכבה לסוכה 3×3 דגם "אושר"

סרטון הוראות בעברית

English Instructions Video


* את הסוכה ניתן להוביל ברכב פרטי. הסוכה קלה לנשיאה.

* The sukkah can be transported in a private vehicle. The sukkah is easy to carry.

1. יש לחבר את המוטות הרחבים אחד לשני ע“י מוט צר ביניהם ולקבל מוט באורך 3 מטר. (סה“כ 16 מוטות רחבים, ו-8 מוטות צרים) יש לסדר ארבע מהמוטות על הרצפה במיקום הרצוי.

1. The wide bars should be connected to each other by a narrow bar between them. The output bar should be 3 meterss. (There are 16 wide bars and 8 narrow bars) Arrange four of the bars on the floor at the desired location.

2. יש להעמיד את ארבעת מוטות המסגרת. (המוטות עם הפלסטיקים הלבנים)

2. Position the four frame bars (with the white plastic poles)

3. יש לחבר למוטות את שמונת מחברי הפלסטיק. (רצוי להשתמש בפלסטיק הלחיצה המצורף)

3. Connect the eight plastic connectors to the frame bars. (Recommendation: Use the attached plastic to apply pressure)

4. יש לחבר את ארבעת מוטות המסגרת למסגרת התחתונה.

4. Connect the four frame bars to the bottom frame.

5. יש לחבר את ארבעת המוטות הנוספים למחברים העליונים של מוטות המסגרת.

5. Connect the four additional bars to the upper connectors of the frame bars.

6. יש למתוח את ארבעת רצועות הלבוד סביב הסוכה מלמטה למעלה. לגובה של עד 96 ס“מ במרחק של עד 24 ס“מ אחד מהשני. (3 טפחים לפי ההלכה)

6. Stretch the four strips of veneer around the sukkah from the bottom up. Up to 96 cm height, Up to 24 cm distance from each other.

7. יש למתוח את הבד סביב הסוכה ולחברו בעזרת אזיקונים למוטות העליונים.

7. Stretch the fabric around the sukkah and attach it to the upper bars with zip ties.

הערה: בשלב זה מומלץ להוסיף את סכך הסוכה ולחברו בעזרת אזיקונים.

Note: At this point it is recommended to add the s’chach (branches) to the sukkah and secure them with zip ties.

8. יש להרים את ארבעת מוטות המסגרת לגובה המקסימלי ( 2.1 מ‘) ולחבר את הבד בעזרת אזיקונים למוטות התחתונים.

8. Raise the four frame bars to the maximum height (2.1 m) and attach the fabric to the bottom bars with zip ties.

הוראות אזהרה:
1. אין להעמיס על הגג עצים וצמחים כבדים אלא סכך לנצח בלבד (במבוק רפיה)
2. בשטחים פתוחים לרוחות, יש לקבע את הסוכה למקום יציב.

Attensions:
1. Do not load trees and heavy plants on the roof, only S'chach (bamboo / raffia)
2. In open areas with winds, the sukkah must be fixed to a stable place.

המלצות:
1. בתום השימוש, יש לאפסן במקום מוצל ויבש למניעת חשיפה ללחות במהלך האחסנה.
2. רצוי להתקין את הסוכה על פי השלבים הנ"ל לצורך הרכבה מושלמת.

Recommendations:
1. After use, store in a dry shade place to prevent exposure to humidity during storage.
2. It is preferable to assemble the sukkah according to the aforementioned stages to ensure perfect assembly.

* את הסוכה ניתן להוביל ברכב פרטי. הסוכה קלה לנשיאה.

* The sukkah can be transported in a private vehicle. The sukkah is easy to carry.

1. יש לחבר את המוטות הרחבים אחד לשני ע“י מוט צר ביניהם ולקבל מוט באורך 3 מטר. (סה“כ 16 מוטות רחבים, ו-8 מוטות צרים) יש לסדר ארבע מהמוטות על הרצפה במיקום הרצוי.

1. The wide bars should be connected to each other by a narrow bar between them. The output bar should be 3 meterss. (There are 16 wide bars and 8 narrow bars) Arrange four of the bars on the floor at the desired location.

2. יש להעמיד את ארבעת מוטות המסגרת. (המוטות עם הפלסטיקים הלבנים)

2. Position the four frame bars (with the white plastic poles)

3. יש לחבר למוטות את שמונת מחברי הפלסטיק. (רצוי להשתמש בפלסטיק הלחיצה המצורף)

3. Connect the eight plastic connectors to the frame bars. (Recommendation: Use the attached plastic to apply pressure)

4. יש לחבר את ארבעת מוטות המסגרת למסגרת התחתונה.

4. Connect the four frame bars to the bottom frame.

5. יש לחבר את ארבעת המוטות הנוספים למחברים העליונים של מוטות המסגרת.

5. Connect the four additional bars to the upper connectors of the frame bars.

6. יש למתוח את ארבעת רצועות הלבוד סביב הסוכה מלמטה למעלה. לגובה של עד 96 ס“מ במרחק של עד 24 ס“מ אחד מהשני. (3 טפחים לפי ההלכה)

6. Stretch the four strips of veneer around the sukkah from the bottom up. Up to 96 cm height, Up to 24 cm distance from each other.

7. יש למתוח את הבד סביב הסוכה ולחברו בעזרת אזיקונים למוטות העליונים.

7. Stretch the fabric around the sukkah and attach it to the upper bars with zip ties.

הערה: בשלב זה מומלץ להוסיף את סכך הסוכה ולחברו בעזרת אזיקונים.

Note: At this point it is recommended to add the s’chach (branches) to the sukkah and secure them with zip ties.

8. יש להרים את ארבעת מוטות המסגרת לגובה המקסימלי ( 2.1 מ‘) ולחבר את הבד בעזרת אזיקונים למוטות התחתונים.

8. Raise the four frame bars to the maximum height (2.1 m) and attach the fabric to the bottom bars with zip ties.

הוראות אזהרה:
1. אין להעמיס על הגג עצים וצמחים כבדים אלא סכך לנצח בלבד (במבוק רפיה)
2. בשטחים פתוחים לרוחות, יש לקבע את הסוכה למקום יציב.

Attensions:
1. Do not load trees and heavy plants on the roof, only S'chach (bamboo / raffia)
2. In open areas with winds, the sukkah must be fixed to a stable place.

המלצות:
1. בתום השימוש, יש לאפסן במקום מוצל ויבש למניעת חשיפה ללחות במהלך האחסנה.
2. רצוי להתקין את הסוכה על פי השלבים הנ"ל לצורך הרכבה מושלמת.

Recommendations:
1. After use, store in a dry shade place to prevent exposure to humidity during storage.
2. It is preferable to assemble the sukkah according to the aforementioned stages to ensure perfect assembly.